Bảo hiểm thất nghiệp

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà chưa tìm được việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bộ phận Một cửa- Sở Lao động, TB&XH. Bước 2: Bộ phận Một cửa- Sở Lao động, TB&XH tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trao phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động; chuyển hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Bước 3: Trung tâm Dịch vụ Việc làm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động- TB&XH quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Giải quyết hưởng hỗ trợ học nghề
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người thất nghiệp có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại Bộ phận Một cửa- Sở Lao động, TB&XH. Bước 2:Bộ phận Một cửa tiếp nhận, xem xét hồ sơ và trao phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động; chuyển hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Bước 3: Trung tâm Dịch vụ Việc làm xem xét, trình Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp tại Bộ phận Một cửa- Sở Lao động, TB&XH. Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận; chuyển hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Bước 3: Trung tâm Dịch vụ Việc Làm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ Việc Làm nơi người lao động chuyển đến.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video