Bảo trợ xã hội

Tình hình thực hiện các dự án, khoản viện trợ của tổ chức phi chính phủ (NGO) hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 24/6/2019

Các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi
Cập nhật: 22/5/2019
Luật Người cao tuổi được Quốc hội thông qua 23/11/2009, có hiệu lực từ 01/7/2010.Sau đây là trích lược một số các chính sách đối với người cao tuổi:

Các chính sách đối với người khuyết tật
Cập nhật: 14/5/2019
Luật người khuyết tật được Quốc hội thông qua 17/6/2010, có hiệu lực từ 01/01/2011. Luật người khuyết tật có 10 chương, 53 điều. Sau đây là sơ lược một số nét chính về các chính sách đối với người khuyết tật:

Chính sách mới về hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh
Cập nhật: 3/5/2019
 Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Theo đó, Nghị định số 18/2019/NĐ-CP quy định nội dung về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh, cụ thể:

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2012-2018
Cập nhật: 3/5/2019
Địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị gồm có 47 xã, thị trấn, trong đó có 41 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chủ yếu là dân tộc Vân Kiều và Pa Cô).

Nhìn lại 5 năm (2013-2018) thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 24/4/2019
Trong 5 năm qua (2013-2018), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các ngành, các cấp ở tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tích chung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là công tác tạo việc làm; giảm nghèo bền vững; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; trợ giúp xã hội.

Công tác đối với người cao tuổi ở tỉnh Quảng Trị – Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Cập nhật: 22/4/2019
Tại thời điểm tháng 3/2019, toàn tỉnh có 82.076 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 13% so với dân số. Tỷ lệ nam là người cao tuổi chiếm 44,3%; tỷ lệ nữ là người cao tuổi chiếm 55,7%, toàn tỉnh có 76.157 hội viên người cao tuổi. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự triển khai thực hiện của các ngành, các cấp

Một số kết quả đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 12/4/2019
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các Sở, ban ngành chức năng liên quan với các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức quốc tế và sự nhận thức đúng đắn của cộng đồng đối với người khuyết tật,

Các văn bản mới về lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo
Cập nhật: 19/3/2019
Để tạo điều kiện cho các ngành, các cấp liên quan cập nhật các văn bản quy pháp luật về lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội để triển khai thực hiện, Sở Lao động- TB&XH thông báo và đăng tải các văn bản như sau:

Một số quy định mới trong việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện (16/3/2019)
Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (14/1/2019)
Hội thảo đánh giá thực trạng nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (10/8/2018)
Một số nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 (10/8/2018)
Quy định mới về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội (8/6/2018)
Hệ thống các văn bản về chính sách bảo trợ xã hội (tính đến ngày 30/4/2018) (29/5/2018)
Một số quy định mới về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (21/12/2017)
Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội (23/2/2017)
Chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình gia đoạn 2016-2020 (21/4/2016)
Hội nghị triển khai chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện (21/9/2016)
Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/4/2016)
Một số kết quả đạt được qua 05 năm (2010-2015) thực hiện Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/4/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video