Bảo trợ xã hội

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
Cập nhật: 15/8/2018
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định các điều kiện để cấp giấp phép hoạt động trong thời hạn 10 ngày làm việc. - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cập nhật: 15/8/2018
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định các điều kiện để cấp giấp phép hoạt động trong thời hạn 10 ngày làm việc. - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động.

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cập nhật: 15/8/2018
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: + Đối với trường hợp Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập; Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương và trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với cơ sở có văn bản đề nghị giải thể gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cập nhật: 15/8/2018
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cập nhật: 15/8/2018
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1:Tổ chức lập hồ sơ theo quy địnhgửi đến Sở Lao động – TB&XH - Bước 2: Sở Lao động – TB&XH có trách nhiệm thẩm định và xem xét công nhận theo quy định hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để công nhận. - Bước 3: Trả kết quả.

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1:Trong thời gian 01 tháng trước khi hết thời hạn của Quyết định công nhận, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức lập hồ sơ theo quy địnhgửi đến Sở Lao động – TB&XH. - Bước 2: Sở Lao động -TB&XHcó trách nhiệm thẩm định và xem xét gia hạn theo quy định hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để gia hạn. - Bước 3: Trả kết quả.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video