Tổ chức bộ máy và Biên chế

Tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016​ của UBND tỉnh Quảng Trị.

I. Tổ chức bộ máy:
1. Lãnh đạo Sở
1.1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
1.2. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.
1.3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Kế hoạch tài chính;
- Phòng Người có công;
- Phòng Lao động tiền lương- Bảo hiểm xã hội;
- Phòng Dạy nghề;
- Phòng Bảo trợ xã hội;
- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;

- Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội;

- Phòng Việc làm - ATLĐ
2.2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, gồm:
- Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn;
- Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ đường 9;
- Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ;
- Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Bảo trợ xã hội;
- Trung tâm Giới thiệu việc làm;
- Trường Trung cấp nghề;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1.
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
II. Biên chế:
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm cụ thể quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh quyết định biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm theo quy định.
- Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video