Hỏi - Đáp

Những người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cập nhật: 2/4/2019
Để trả lời kiến nghị của một số địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp về việc làm rõ đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam,

Hồ sơ xin được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với diện người khuyết tật
Cập nhật: 8/8/2018
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị nhận được câu hỏi của bạn về việc “Bố của bạn đã làm hồ sơ xin được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với diện người khuyết tật gửi cán bộ xã. Nhưng đến nay (6/2018) đã hơn nữa năm mà hồ sơ của bố tôi vẫn chưa được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh…”

Người khuyết tật gồm những dạng tật nào; Mức độ khuyết tật được pháp luật quy định như thế nào?
Cập nhật: 15/6/2018
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi: “Người khuyết tật gồm những dạng tật nào; Mức độ khuyết tật được pháp luật quy định như thế nào?”.

Quy trình, thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội
Cập nhật: 8/6/2018
Quy trình, thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đã được quy định tại Điều 41, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (sau đây viết tắt là Nghị định số 103/2017/NĐ-CP) như sau:

Thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội
Cập nhật: 8/6/2018
Thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội được quy định tại Điều 40, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP, ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (sau đây viết tắt là Nghị định số 103/2017/NĐ-CP) như sau:

UBND cấp xã và Phòng Lao động- TB và XH cấp huyện có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương
Cập nhật: 8/6/2018
Trách nhiệm của UBND các xã, phường, thị trấn và Phòng Lao động- TB và XH cấp huyện trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương đã được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 10, Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ: Lao động- TB&XH, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:

Chế độ trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật và người cao tuổi
Cập nhật: 2/6/2018
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: - Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang hưởng lương hưu,hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng thì có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng không? - Trường hợp một người vừa là người cao tuổi, vừa là người khuyết tật thì có được hưởng hai chế độ trợ cấp xã hội với người cao tuổi và trợ cấp đối với người khuyết tật không?

Đối tượng bảo trợ xã hội nào được Nhà nước cấp thẻ Bảo hiểm y tế
Cập nhật: 2/6/2018
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi như sau: “Theo quy định hiện hành thì đối tượng bảo trợ xã hội nào được Nhà nước cấp thẻ Bảo hiểm y tế”.

Đối tượng bảo trợ xã hội nào khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng?Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng gồm những loại giấy tờ gì? Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng như thế nào?
Cập nhật: 2/6/2018
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi như sau: “Đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội nào khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng?Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng gồm những loại giấy tờ gì?Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng như thế nào?”

Trình tự, thủ tục để xem xét quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng gồm các bước như thế nào? (31/5/2018)
Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng bao gồm những loại giấy tờ gì? (31/5/2018)
Những đối tượng nào thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (31/5/2018)
Chế độ hưu trí đối với người lao động (12/9/2017)
Chế độ tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp (25/5/2017)
Trả lời đơn về việc chấm dứt hợp đồng lao động (11/5/2017)
Chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động (5/10/2016)
Trả lời đơn thư về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (5/9/2016)
Trả lời chính sách trợ cấp mất sức lao động (26/8/2016)
CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG VÀO NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ, TẾT (14/4/2016)
Trả lời về chế độ tiền lương của người lao động tại Ban Quản lý Chợ Đông Hà (14/4/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video