Hỏi - Đáp

“ Người cao tuổi hiện ở tỉnh Quảng Tri có được hưởng chính sách bảo trợ xã hội gì không?”
Cập nhật: 7/6/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “ Người cao tuổi hiện ở tỉnh Quảng Tri có được hưởng chính sách bảo trợ xã hội gì không?” Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau: Tại Điều 2, Luật Người cao tuổi quy định: “Người cao tuổi được quy định trong Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên”.

“Cho biết đối tượng và chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với Người khuyết tật ở tỉnh Quảng Trị?”
Cập nhật: 7/6/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Cho biết đối tượng và chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với Người khuyết tật ở tỉnh Quảng Trị?”           Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

“Muốn xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cần hồ sơ, thủ tục và trình tự như thế nào?”
Cập nhật: 7/6/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi như sau: “Muốn xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cần hồ sơ, thủ tục và trình tự như thế nào?”           Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Muốn xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cần hồ sơ, thủ tục và trình tự như sau:

Người khuyết tật được hưởng sự chăm sóc sức khỏe như thế nào?
Cập nhật: 4/6/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi: “Người khuyết tật được hưởng sự chăm sóc sức khỏe như thế nào? Trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh đối với người khuyết tật?”

Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật
Cập nhật: 4/6/2019
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi: “Người khuyết tật được hưởng chính sách giáo dục như thế nào? Cho biết phương thức giáo dục đối với Người khuyết tật?”

Chính sách dạy nghề, tạo việc làm đối với người khuyết
Cập nhật: 4/6/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi: “Cho biết chính sách dạy nghề đối với người khuyết tật? Chính sách tạo việc làm đối với  người khuyết tật?”

Những người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cập nhật: 2/4/2019
Để trả lời kiến nghị của một số địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp về việc làm rõ đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam,

Hồ sơ xin được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với diện người khuyết tật
Cập nhật: 8/8/2018
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị nhận được câu hỏi của bạn về việc “Bố của bạn đã làm hồ sơ xin được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với diện người khuyết tật gửi cán bộ xã. Nhưng đến nay (6/2018) đã hơn nữa năm mà hồ sơ của bố tôi vẫn chưa được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh…”

Người khuyết tật gồm những dạng tật nào; Mức độ khuyết tật được pháp luật quy định như thế nào?
Cập nhật: 15/6/2018
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi: “Người khuyết tật gồm những dạng tật nào; Mức độ khuyết tật được pháp luật quy định như thế nào?”.

Quy trình, thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội (8/6/2018)
Thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội (8/6/2018)
UBND cấp xã và Phòng Lao động- TB và XH cấp huyện có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương (8/6/2018)
Chế độ trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật và người cao tuổi (2/6/2018)
Đối tượng bảo trợ xã hội nào được Nhà nước cấp thẻ Bảo hiểm y tế (2/6/2018)
Đối tượng bảo trợ xã hội nào khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng?Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng gồm những loại giấy tờ gì? Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng như thế nào? (2/6/2018)
Trình tự, thủ tục để xem xét quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng gồm các bước như thế nào? (31/5/2018)
Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng bao gồm những loại giấy tờ gì? (31/5/2018)
Những đối tượng nào thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (31/5/2018)
Chế độ hưu trí đối với người lao động (12/9/2017)
Chế độ tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp (25/5/2017)
Trả lời đơn về việc chấm dứt hợp đồng lao động (11/5/2017)
Chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động (5/10/2016)
Trả lời đơn thư về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (5/9/2016)
Trả lời chính sách trợ cấp mất sức lao động (26/8/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video

 

sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy