Lãnh đạo Sở

GIÁM ĐỐC:

Phan Văn Linh

- Điện thoại: 053 3851793

- Di động: 0913400447

- Email: phanvanlinh@quangtri.gov.vn


PHÓ GIÁM ĐỐC:

Hoàng Tuấn Anh

- Điện thoại: 053 3550377

- Di động: 0905113947

- Email: hoangtuananh@quangtri.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC:

Dương Thị Hải Yến

- Điện thoại: 053 3854176

- Di động: 0915360234

- Email: duongthihaiyen@quangtri.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC:

Bùi Văn Thảng

- Điện thoại: 053

- Di động: 0914152871

- Email: buivanthang@quangtri.gov.vn

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video

 

sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy