Lãnh đạo Sở

GIÁM ĐỐC:

Phan Văn Linh

- Điện thoại: 053 3851793

- Di động: 0913400447

- Email: phanvanlinh@quangtri.gov.vn


PHÓ GIÁM ĐỐC:

Hoàng Tuấn Anh

- Điện thoại: 053 3550377

- Di động: 0905113947

- Email: hoangtuananh@quangtri.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC:

Dương Thị Hải Yến

- Điện thoại: 053 3854176

- Di động: 0915360234

- Email: duongthihaiyen@quangtri.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC:

Bùi Văn Thảng

- Điện thoại: 053

- Di động: 0914152871

- Email: buivanthang@quangtri.gov.vn

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video