Người có công

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1:Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửi Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ liệt sĩ . Bước 2: Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ liệt sĩ kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Trợ cấp ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám 1945
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền công nhận người hoạt động cách mạng theo quy định gửi Quyết định công nhận kèm hồ sơ đến Sở Lao động-TB&XH nơi người hoạt động cách mạng hoặc đại diện thân nhân, người thờ cúng đang cư trú. Bước 2: Sở Lao động-TB&XH kiểm tra đầy đủ hồ sơ hợp lệ ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi.

Trợ cấp ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền công nhận người hoạt động cách mạng theo quy định gửi Quyết định công nhận kèm hồ sơ đến Sở Lao động-TB&XH nơi người hoạt động cách mạng hoặc đại diện thân nhân, người thờ cúng đang cư trú. - Bước 2: Sở Lao động- TB&XH kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi.

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1. Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người có công vào đầu mỗi năm học hoặc khóa học.

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao một trong các giấy tờ quy định; + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: * Trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù + Bước 1: Người có công hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ (Mẫu C. Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH) kèm giấy tờ chứng minh đã chấp hành xong hình phạt tù gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. + Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có trách nhiệm ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5) kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 20 ngày từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết.

Phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Bà mẹ hoặc thân nhân Bà mẹ lập bản khai cá nhân hoặc thân nhân kèm các giấy tờ làm căn cứ xét duyệt gửi UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú. Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp xét duyệt hồ sơ của từng trường hợp đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; gửi hồ sơ, ký Tờ trình kèm theo danh sách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Lao động-TB&XH).

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Cập nhật: 23/9/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1:Người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình có đơn đề nghị (mẫu 04-CSSK) kèm Giấy chỉ định của cơ sở Y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, gửi UBND cấp xã nơi cư trú. Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận các giấy tờ liên quan và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-TB&XH.

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ (23/9/2016)
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (23/9/2016)
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần (23/9/2016)
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (23/9/2016)
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (23/9/2016)
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ (23/9/2016)
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (23/9/2016)
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động (23/9/2016)
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh (23/9/2016)
Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (23/9/2016)
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (23/9/2016)
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác (23/9/2016)
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (23/9/2016)
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia (23/9/2016)
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 80% trở lên mà mắc bệnh, tật thuộc Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 (23/9/2016)
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam 60 tuổi) (23/9/2016)
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (23/9/2016)
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (23/9/2016)
Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (23/9/2016)
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ (23/9/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video