Dạy nghề

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.
Cập nhật: 27/3/2018
a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp
Cập nhật: 27/3/2018
a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp lập hồ sơ gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật: 27/3/2018
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Bước 2: Quyết định đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật: 27/3/2018
a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn. - Bước 2: Quyết định chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật: 27/3/2018
a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định hồ sơ giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp. - Bước 2: Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp.

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
Cập nhật: 27/3/2018
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp - Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
Cập nhật: 27/3/2018
a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ thành lập phân hiệu - Trường trung cấp đề nghị thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường lập hồ sơ và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp.

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật: 27/3/2018
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp - Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phối bản sao chứng chỉ sơ cấp
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Cơ sở đào tạo sơ cấp gửi công văn kèm theo mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi cơ sở đào tạo sơ cấp có trụ sở chính để đăng ký xác nhận.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video