Lao động nước ngoài

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; - Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định; - Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Đăng ký Hợp đồng cá nhân
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ tại Sở Lao động – TB&XH; - Bước 2: Sở Lao động – TB&XH tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định; - Bước 3: Sở Lao động - TB&XH cấp Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân theo quy định, nếu không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sở Lao động - TB&XH có trách nhiệm quản lý hồ sơ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân.

Giải quyết hưởng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động phải nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của đơn vị để thẩm định. - Bước 2: Sở Lao động – TB&XH thẩm định và phê duyệt phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm; chủ trì,phối hợpvới Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quy định và trình Chủ tịchỦy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Trường hợp không hỗ trợ thì Sở Lao động – TB&XH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động.

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: - Đối với trường hợp cấp lại Giấy phép lao động do bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó. - Đối với trường hợp cấp lại Giấy phép lao động do hết hạn: Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Lao động- TB&XH - Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo quy định. - Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho Sở Lao động, TB&XH trước thời hạn ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc. - Bước 2: Sở Lao động, TB&XH kiểm tra, cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự và cách thức thực hiện: Bước 1: Người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính. Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thông báo việc chấp thuận trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của người sử dụng lao động.

Báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự và cách thức thực hiện: Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc và nộp trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thông báo việc chấp thuận trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của người sử dụng lao động.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video