Chi tiết

Các văn bản mới về lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo

Ngày cập nhật: 19/03/2019 10:32:53 SA

Để tạo điều kiện cho các ngành, các cấp liên quan cập nhật các văn bản quy pháp luật về lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội để triển khai thực hiện, Sở Lao động- TB&XH thông báo và đăng tải các văn bản như sau:

1. Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

(Xem chi tiết văn bản tại đây)

2. Văn bản số 762/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/02/2019 của Bộ Lao động- TB&XH về việc xác nhận văn bản hợp nhất Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ .

Theo đó, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017;

           - Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2018.

(Xem chi tiết văn bản tại đây)

3. Văn bản số 763/VBHN-BLĐTBXH  ngày 28/02/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác thực văn bản hợp nhất.

Theo đó, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cở sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017;

          - Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2018.

(Xem chi tiết văn bản tại đây)

4. Văn bản số 764/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/02/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác thực văn bản hợp nhất.

Theo đó, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi:

          - Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2018.

(Xem chi tiết văn bản tại đây)

5. Quyết định số 12/QĐ-HĐQT, ngày 22/2/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

 (Xem chi tiết văn bản tại đây)

 

 

                                                                                       Nguyễn Trí Thanh

Lần xem: 189  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Nhìn lại 5 năm (2013-2018) thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/4/2019)
  Công tác đối với người cao tuổi ở tỉnh Quảng Trị – Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (22/4/2019)
  Một số kết quả đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (12/4/2019)
  Các văn bản mới về lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo (19/3/2019)
  Một số quy định mới trong việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện (16/3/2019)
  Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (14/1/2019)
  Hội thảo đánh giá thực trạng nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (10/8/2018)
  Một số nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 (10/8/2018)
  Quy định mới về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội (8/6/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video