Chi tiết

Kiến nghị một số giải pháp để thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày cập nhật: 14/01/2019 5:23:40 CH

           Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, có tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

          Để thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, cần phải thực hiện có hiệu quả việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một nội dung quan trọng trong công cuộc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

          Trong bài viết này, chúng tôi phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đó kiến nghị các nhóm giải pháp để góp phần thực hiện có hiệu quả các Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo  Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị.

          Tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN

Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong thời gian qua có những thuận lợi cơ bản như sau:

      1. Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, làm cơ sở để UBND tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện việc phát triển đối tượng  tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

       2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN được đẩy mạnh, phương pháp tuyên truyền được đổi mới, nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn và phù hợp với các đối tượng đã được áp dụng. Nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về chính sách, pháp luật BHXH, BHTN được nâng cao.

       3. Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, BHTN ngày càng tăng; ngày càng có nhiều người quan tâm đóng BHXH, BHTN.

          Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc, làm hạn chế việc phát triển đối tượng tam gia BHXH, BHTN. Cụ thể là:

          Khó khăn, vướng mắc chung:

- Nhận thức của một số chủ sử dụng lao động, một số bộ phận người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHTN chưa đầy đủ, chưa thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHTN, nhất là lao động ở khu vực phi chính thức.

- Một số bài viết trên mạng điện tử đưa thông tin sai lệch về chính sách BHXH, BHTN nhưng chưa được xử lý, gỡ bỏ, làm cho nhiều người băn khoăn, cân nhắc việc tham gia BHXH.

- Nền công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh ta còn kém phát triển, chưa thu hút được các nhà đầu tư, do đó số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn ít (có khoảng 2.800 doanh nghiệp đang hoạt động, trong khi phần lớn số  doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ (có 71% doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động). Chính vì vậy, số đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của tỉnh ta chiếm tỷ lệ nhỏ so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

- Nhiều doanh nghiệp và người lao động cho rằng, mức đóng BHXH, BHTN chiếm tỷ lệ cao so với tiền lương thực nhận của người lao động. Do đó, doanh nghiệp tìm cách trốn đóng BHXH, BHTN để giảm chi phí, một số lao động không muốn tham gia BHXH để được nhận lương cao hơn.

- Việc xác định đối tượng tham gia BHXH, BHTN gặp nhiều khó khăn, liên quan đến nhiều ngành, do đó có nhiều doanh nghiệp, đơn vị tìm cách trốn đóng hoặc đóng không đủ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHTN bứt buộc.

- Công tác khởi kiện các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHTN do tổ chức Công đoàn thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc, do đó trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn chưa thực hiện khởi kiện người sử dụng lao động trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN.

Về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN bắt buộc theo các nhóm đối tượng:

- Số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể ngày càng giảm theo chủ trương tinh giản biên chế.

- Đối với đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên trong các doanh nghiệp: (i) Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tập trung vào một số ngành nghề không ổn định, sử dụng ít lao động, chủ yếu là lao động thời vụ thông qua trung gian như xây dựng, kinh doanh gỗ, vận tải hàng hóa, bán buôn nhỏ. Do đó, rất khó phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp này; (ii) Trong những năm qua do tình hình chung của cả nước, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, có doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc ngừng hoạt động, giải thể, phá sản; (iii) Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không tiến hành khai trình sử dụng lao động; không lập sổ theo dõi biến động lao động và sổ lương; định kỳ không báo báo tình hình sử dụng lao động. Vì vậy, việc xác định số lượng lao động tại các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn; (iv) Doanh nghiệp không thông báo khi thay đổi trụ sở, khi ngừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản đối với các cơ quan chức năng; chưa thực hiện kết nối thông tin về doanh nghiệp giữa các cơ quan, nên chưa nắm bắt được chính xác số doanh nghiệp đang hoạt động, có sử dụng lao động; (v) Một số doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động khi phát sinh quan hệ lao động mà ký hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng đại lý, hợp đồng giao khoán, hợp đồng cho thuê xe… để tránh đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; (vi) Lương của người đại diện theo pháp luật của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư nhân được quy định tính vào lợi nhuận, không tính hưởng lương hàng tháng, vì vậy đối tượng này không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi người đại diện theo pháp luật của công ty không tham gia bảo hiểm xã hội thì họ không quan tâm tới việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên trong các hợp tác xã: (i) Lương của cán bộ quản lý hợp tác xã được chi trả theo Nghị quyết của Đại hội xã viên (thực tế lương của đối tượng này khoảng từ 1.200.000 đến 2.000.000 đồng/tháng). Tuy nhiên, mức đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ quản lý trong các hợp tác xã không sử dụng lao động theo hợp đồng lao động chưa được quy định cụ thể. Vì vậy, chưa phát triển được nhiều cán bộ quản lý hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội; (ii) Một số hợp tác xã chỉ là cơ sở pháp lý cho xã viên hoạt động sản xuất, kinh doanh, như các hợp tác xã vận tải, hợp tác xã khai thác cát sạn. Vì vậy, phần lớn lao động làm việc cho hợp tác xã do xã viên ký kết hợp đồng lao động và số lao động này chưa được hợp tác xã hoặc xã viên sử dụng họ làm việc tham gia bảo hiểm xã hội.

- Đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên trong các hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác: Hiện nay, có rất nhiều hộ kinh doanh cá thể sử dụng lao động theo hợp đồng lao động như các cơ sở cơ khí, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu... Nhưng các cơ quan chức năng chưa thống kê, tổng hợp được số lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên trong các cơ sở này, do chưa có các quy định về báo cáo, thống kê về lao động đối với các hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác. Việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong các hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác gặp nhiều khó khăn.

- Đối tượng là người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng: (i) Việc quy định người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là chưa phân định rõ trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động hay của doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Do đó, việc xử lý hành vi vi phạm cũng khó thực hiện; (ii) Quy định người lao động đóng BHXH trước khi đi làm việc ở nước ngoài là chưa phù hợp, do trước khi đi người lao động phải đóng rất nhiều khoản kinh phí, nhiều người phải vay vốn với lãi suất không ưu đãi để đi, nếu đóng thêm khoản tiền BHXH thì người lao động gặp nhiều khó khăn.

Về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

- Lực lượng lao động ở khu vực phi chính thức (không có quan hệ lao động, nông dân, ngư dân…) chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH cho đối tượng này còn khó khăn, người dân chưa thấy được quyền lợi khi tham gia BHXH. Mặt khác, mức sống của một số hộ gia đình nông thôn, miền núi còn thấp. Do đó, số người tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế. 

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản chưa được nhà nước hỗ trợ đóng BHXH như người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, để tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

          Kiến nghị những nhóm giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN

Trên cơ sở phân tích, đánh giá ở trên, chúng tôi đề xuất các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN như sau:

Một, giải pháp về cơ chế, chính sách. Đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những nội dung sau:

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động đối với nội dung hợp đồng lao động theo hướng: các loại hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng đại lý, hợp đồng giao khoán, hợp đồng cho thuê xe khi phát sinh quan hệ lao động và có trả lương giữa một doanh nghiệp với một cá nhân thì xem như là một hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH, BHTN cho người lao động theo quy định. 

- Đề nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm mức đóng BHXH, BHTN bắt buộc, theo chúng tôi, mức lương đóng BHXH do người sử dụng lao động thỏa thuận với tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở, đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở, nhằm đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp, sự ổn định và tính bền vững trong việc tham gia BHXH của doanh nghiệp.

          - Đề nghị bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vào Luật Bảo hiểm xã hội đối với chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và rộng hơn là chủ hộ kinh doanh, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tham gia BHXH cho người lao động.

          - Đề nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng quy định mức đóng BHXH của cán bộ quản lý hợp tác xã theo mức lương do Nghị quyết của Đại hội xã viên quy định, nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức lương cơ sở, tạo điều kiện cho đối tượng này tham gia BHXH phù hợp với thực tế của các hợp tác xã.

- Đề nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng quy định trách nhiệm của hợp tác xã trong việc đóng BHXH cho người lao động do xã viên ký kết hợp đồng lao động vào làm việc tại hợp tác xã.

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động theo hướng quy định trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác trong việc  tổng hợp, báo cáo số lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại đơn vị mình cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện.

          - Đối với đối tượng là người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng: Đề nghị quy định “doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm thu khoản tiền đóng BHXH của người lao động để đóng cho cơ quan BHXH nơi người lao động cư trú trước khi đi. Thời hạn đóng cho cơ quan BHXH trước ngày người lao động về nước.

          - Hàng năm, đề nghị Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn quỹ BHXH để điều tra, khảo sát doanh nghiệp đang hoạt động và số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị để có cơ sở phát triển đối tượng tham gia BHXH.

          - Có chính sách khen thưởng thích đáng đối với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH; không khen thưởng bất kỳ hình thức nào đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

          - Đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm chính sách BHXH, đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể không khen thưởng bất kỳ hình thức nào, không được đấu thầu và không chỉ định thầu thực hiện các dự án, các công trình cấp vốn từ ngân sách nhà nước.

- Hằng năm, giao chỉ tiêu số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho UBND các xã, phường, thị trấn; bổ sung tiêu chí số dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vào hệ thống chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các tổ hoặc các đại lý khai thác và thu BHXH tự nguyện như mô hình BHXH nhân thọ.

Hai, giải pháp về tổ chức thực hiện

          - Các cấp, các ngành, các đoàn thể tích cực tham gia đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH: Các cấp ủy đảng, từ cấp xã trở lên, ban hành Nghị quyết để lãnh đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH; hằng năm, UBND các cấp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, trình HĐND cùng cấp thông qua, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra; Đối với các hội, đoàn thể, đưa chỉ tiêu phát triển hội viên, đoàn viên tham gia BHXH vào kế hoạch hoạt động của hội, đoàn thể; tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, vận động hội viên, đoàn viên tham gia BHXH.

          - Các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tập trung tuyên truyền đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của Nhà nước từ ngày 01/01/2018. Xử lý nghiêm minh và yêu cầu gỡ bỏ kịp thời những bài viết trên mạng điện tử đưa thông tin sai lệch về chính sách BHXH, BHTN.

          - Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

- Kết nối thông tin hoặc xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các cơ quan chức năng về doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và các cơ quan, tổ chức có đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; để tạo điều kiện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

          - Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện đôn đốc và thực hiện các biện pháp để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chú trọng đến nhóm đối tượng người lao động đang làm việc trong các hộ kinh doanh, tổ hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

          - Các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội.

          - Các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội, trước hết tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

          - Cơ quan Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đăng ký đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng các chế độ, đặc biệt liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Đối với đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên trong các doanh nghiệp: (i) Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (ii) Các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện do doanh nghiệp ổn định,  phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; (iii) Đề nghị UBND tỉnh thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bao gồm việc tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp khai trình sử dụng lao động, lập sổ theo dõi biến động lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động, lập sổ lương và đóng BHXH cho người lao động khi đi vào hoạt động. Chuyên viên tư vấn của Trung tâm là cán bộ, công chức của các Sở, Ban ngành, hoạt động theo định kỳ một tuần 3 buổi...; (iv) Đề nghị UBND tỉnh thành lập tập tổ chuyên viên rà soát danh sách doanh nghiệp đang hoạt động, ngừng hoạt động và địa chỉ của các doanh nghiệp. Thành phần gồm đại diên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng. Trên cơ sở công tác quản lý, thống kê, báo cáo của các cơ quan, định kỳ 6 tháng một lần, tổ tiến hành họp để rà soát danh sách doanh nghiệp. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp không thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động và biến động lao động; (v) Trước mắt, khi Luật Bảo hiểm xã hội chưa sửa đổi, bổ sung, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh cho chủ sở hữu của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư nhân, doanh nghiệp tư nhân được đóng BHXH bắt buộc khi đối tượng này có đề nghị.

- Đối với đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên trong các hợp tác xã: (i) Khi chưa có quy định mức đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ quản lý trong các hợp tác xã không sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, đề nghị UBND tỉnh quyết định cho đối tượng này đóng theo mức lương do Nghị quyết của Đại hội xã viên quy định, nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức lương cơ sở; (ii) Đối với người lao động do xã viên ký kết hợp đồng lao động vào làm việc tại hợp tác xã, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội đôn đốc, nhắc nhỡ hợp tác xã triển khai xã viên đóng BHXH, BHTN cho người lao động.

- Đối với đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên trong các hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có sử dụng lao động thực hiện ký kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH cho người lao động, tham mưu UBND cấp huyện xử lý hành vi vi phạm.

- Đối với đối tượng là người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng: Cơ quan BHXH liên hệ với các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH; Đổi thời hạn đóng trước khi đi xuất khẩu sang thời hạn khi nhận lương hoặc truy nộp sau khi về nước. Người lao động nộp trực tiếp hoặc thông qua gia đình, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Đối với các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: (i) Các tổ hoặc đại lý khai thác phối hợp với UBND cấp xã, các hợp tác xã tổ chức các cuộc họp, hội nghị hoặc lồng ghép các cuộc họp, hội nghị khác để tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, nhằm nâng cao nhận thức về chính sách BHXH cho người dân; (ii) Nhà nước thực hiện kịp thời việc hỗ trợ kinh phí cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; (iii) Đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể huy động các nguồn lực hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; (iv) Đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản đóng BHXH, ngoài khoản kinh phí hỗ trợ theo luật định, để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Tóm lại, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn nhiều khó khăn, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị giai đoạn 2019-2020, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế của tỉnh và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, Ban ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh.

Rất mong các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra./.

                                                                        Lê Văn Xá

                                         TP. Lao động-Tiền lương-Bảo hiểm xã hội

 

 

Lần xem: 100  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (18/2/2019)
  Kiến nghị một số giải pháp để thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị (14/1/2019)
  Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/12/2018)
  Tiền lương năm 2018 và tiền thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/12/2018)
  Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (21/12/2018)
  Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Hướng Hóa (31/5/2018)
  Những quy định cơ bản về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội (31/5/2018)
  Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (12/2/2018)
  Tiền lương năm 2017 và tiền thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/12/2017)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video