Hỗ trợ doanh nghiệp

Những quy định cơ bản về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
Cập nhật: 31/5/2018
  Theo yêu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổng hợp những quy định cơ bản về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Hướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động
Cập nhật: 19/4/2018

Các Văn bản liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp
Cập nhật: 11/10/2017
Danh mục các văn bản liên quan đến hỗ trợ Doanh nghiệp

Nghị quyết 12-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Cập nhật: 11/10/2017

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP: Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Cập nhật: 10/10/2017

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
Cập nhật: 6/6/2017
Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân tra cứu, thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cung cấp “Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội” được ban hành từ ngày 01/5/2013 (ngày Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành) đến ngày 31/5/2017 như sau:

Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Sở Lao động - thương binh và Xã hội.
 

Cập nhật: 13/1/2017

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Cập nhật: 13/1/2017

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video