Văn bản Trung ương


Tiêu đề

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Download

Luật tiếp cận thông tin 

Download

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Download

Nghị quyết 12-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Download

Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Download

Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Download

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Download

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Download

Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Download

Nghị định 44/2017/NĐ-CPQuy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Download

Nghị định 56/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Download

Nghị định 70/2017/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Download

Nghị định 93/NĐ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Download

Nghị Quyết 19-2017/NQ-CP  ngày 06/02/2017 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Download

Quyết định 2553/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020

Download
test download Download

Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

Download

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Download

Quyết định 1749/QĐ-BLĐTBXH

Download

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video