Văn bản chỉ đạo điều hành


Tiêu đề

Rà soát thủ tục hành chính theo công văn số 689/SLĐTBXH-VP

Download

Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Sở Lao động - thương binh và Xã hội.
 

Download

Tăng cường kỷ luật kỷ cương

Download

Giấy mời số: 2019/GM-SLĐTBXH ngày 12/9/2016 về việc tập huấn Pháp luật lao động

Download

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video

 

sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy