Văn bản chỉ đạo điều hành


Tiêu đề

Rà soát thủ tục hành chính theo công văn số 689/SLĐTBXH-VP

Download

Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Sở Lao động - thương binh và Xã hội.
 

Download

Tăng cường kỷ luật kỷ cương

Download

Giấy mời số: 2019/GM-SLĐTBXH ngày 12/9/2016 về việc tập huấn Pháp luật lao động

Download

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video